top of page
kj-2.jpg

Kazališni
jezik

[english below]
Projekt Kazališni jezik, koji provodi samostalno Centar za kazalište potlačenih POKAZ, usmjeren je na naše nove susjede: osobe migrantskog iskustva koje žive i rade u Zagrebu. Zajednica stranaca u Hrvatskoj, posebno onih koji su u lošijem društvenom položaju - osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, strani radnici iz trećih zemalja u prekarnim zaposlenjima - velikim je dijelom slabo organizirana, ovisna o humanitarnom djelovanju ili malim neformalnim grupama baziranima na zajedničkom podrijetlu ili jeziku. Integracijske politike gotovo su nepostojeće, a šire organiziranje onemogućuje i nepoznavanje hrvatskog jezika. 

Aktivnosti ovog projekta obuhvaćaju kontinuirani rad s grupom stranaca (osoba pod međunarodnom zaštitom i stranog radništva) kroz kazališne radionice usmjerene na usvajanje jezika i oblikovanje vlastitog protunarativa u odnosu na dominantni diskurs, kao i pripremu i izvedbu predstave legislativnog kazališta koja će omogućiti sudioničko kreiranje konkretnih rješenja. Kazališne se metodologija pokazala iznimno uspješnom metodom za učenje jezika, a kazalište potlačenih kao sredstvo borbe protiv nepravdi. Ovim projektom sudionici će dobiti ciljanu podršku kroz metodologiju dramskog odgoja za usvajanje stranog jezika, te će istovremeno kroz predstavu legislativnog kazališta stvarati protunarative i analizirati i tražiti strategije za rješavanje konkretnih problema u zajednici. Očekivani širi učinak na društvo povećana je razina integracije (kao višesmjernog procesa) te konkretne zakonske promjene koje će smanjiti administrativno nasilje i diskriminatorne prakse. 

Projekt je financiran u sklopu poziva za male projekte Fonda za aktivno građanstvo s 13.782,62 EUR, traje od 1. 10 2022. do 30.09.2023. Kontakt osoba: Josipa Lulić, ckp.pokaz@gmail.com.
 

Theatre Language abstract

The Theatre Language project, which is carried out independently by the Center for the Theater of the Oppressed POKAZ, is aimed at our new neighbors: people with a migrant background who live and work in Zagreb. Community of foreigners in Croatia, especially those who are in a worse social position - persons with approved international protection, foreign workers from third countries in precarious employment - is largely not organized, dependent on humanitarian support, or divided into small informal groups based on common origin or language. Integration policies are almost non-existent, and the lack of knowledge of the Croatian language also makes broader organizing impossible.

The activities of this project include continuous work with a group of foreigners (persons under international protection and foreign workers) through theater workshops focused on language acquisition and on designing counter-narrative in relation to the dominant discourse, as well as the preparation and performance of the legislative theatre that will enable participatory creation of concrete solutions. The theatrical methodology has proven itself as an extremely successful method for language acquisition, and the theatre of the oppressed as a good method for struggle against injustice. With this project, participants will receive targeted support through the methodology of drama education for acquisition of a foreign language, and at the same time will create counter-narratives through the performance of legislative theatre, as well as analyse and search for strategies to solve specific problems in the community. The expected wider effect on society will be evident in the level of integration (as a multi-directional process) and specific legal changes that will reduce administrative violence and discriminatory practices.

The project was financed as part of the call for small projects of Active Citizens Fund with EUR 13,782.62, it lasts from October 1, 2022 to September 30th, 2023. Contact person: Josipa Lulić, ckp.pokaz@gmail.com.

Ukoliko ste zainteresirani za učenje hrvatskoga kao stranog jezika, ili znate nekoga tko jest i kome bi koristilo, pišite nam na ckp.pokaz@gmail.com!

kj-1.jpg
kj-4.jpg
kj-3.jpg

If you are interested in learning Croatian as a foreign language, or know someone who is and who would benefit from it, write to us at ckp.pokaz@gmail.com!​

bottom of page